— Likabehandlingsplan —

Likabehandlingsplan

och

Plan mot kränkande behandling

Antagen november 2014 & reviderad juni 2015

Innehållsförteckning:

Lagtext och styrdokument 3

Diskriminering. 3

Kränkande behandling. 4

Trakasserier 4

Vår vision. 4

Främjande arbete. 4

Förebyggande arbete. 5

Kön. 5

Etnisk tillhörighet 5

Religion/annan trosuppfattning. 5

Funktionshinder 6

Sexuell läggning. 6

Kränkande behandling. 6

Könsöverskridande identitet eller uttryck. 6

Ålder 7

Vår gemensamma värdegrund. 7

Delaktighet/ kommunikation/ förankring av planen. 8

Rutiner för att utreda ochåtgärda. 8

Individnivå. 8

Gruppnivå. 8

Organisationsnivå. 8

Ansvarsfördelning. 9

Styrelsen/ huvudmannen ansvarar för 9

Förskolans förskolechef ansvarar för 9

Personal ansvarar för 9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

2015/2016

                 Lill-Emilia Barnträdgård, Höörs waldorfförskolan

Likabehandlingsplanen och Plan mot kränkande behandling omfattar alla barn och all personal på Förskolan Lill-Emilia.

Utvärderingav planen gjordes i november 2014 i personalgruppen och dokumenterades. Planen reviderades i juni inför det nya läsåret 2015/16 och gäller till september 2016.

Förskolan: fyra avdelningar på ca 45 barn mellan 1 till 7 år.

Personalgruppen: 11 medarbetare

Lagtext och styrdokument

Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen som anger att förskolan varje år ska upprätta en likabehandlingsplan. Det andra regelverket är enligt 6 kap. 8 § skollagen som anger att förskolan även årligen ska upprätta en likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Dessa två planer har sammanförts till en plan som kallas för likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Diskrimineringslagen1 (2008:567)

Gäller från 1 januari 2009

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap, 1§). Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten (2 kap, 5§)

Om den som ansett sig bli diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svarande som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit (6 kap, 3§). Den nya lagen innebär en förstärkning av elevens rätt, då bevisbördan numera ligger hos huvudmannen (kommun eller liknande).

Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 §

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

1Diskrimineringslagen 2008:

Ur Lpfö 98 läroplanen för förskolan:

"Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö /.../ Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen".

Kränkningar av barns värdighet kan enligt Skolverkets Allmänna råd förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.

- Diskrimineringinnebär att förskolan behandlar ett barn sämre än andra barn, direkt eller indirekt, av skäl som har samband kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder.

- Kränkande behandlingär uppträdande som kränker barns värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer (både personal och andra barn) och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.

- Trakasserierär kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Kränkningar och trakasserier innebär ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. De kan ske genom: − nedsättande tilltal

o förlöjligande

o ryktesspridning

o hot

o fysiskt våld

o utfrysning

o grimaser

o alla går när man kommer/ får inte vara med

o teckningar

Det är barnet eller föräldrarna (på grund av barnets ringa ålder) och personalen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande.

Tillsägelser måste ibland användas för att tillrättavisa ett barn. En befogad tillsägelse är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet ifråga kan uppleva det som kränkande.

Vi anser vidare att kränkningar som sker inte enbart kan ses som individproblem utan kan vara resultat av den miljö som förskolan utgör. Av detta följer att det är viktigt att även söka lösningar och åtgärder i större sammanhanget.

Vår vision

Vi vill skapa en miljö där barn, föräldrar och personal känner sig trygga och har förtroende för varandra. Inga barn, föräldrar eller personal får utsättas för kränkande behandling eller diskriminering.

Främjande arbete

- hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla barn ska ha lika rättigheter och möjligheter

- aktivt prata med barnen om vår värdegrund och förskolans regler

- reflektera varandra i medarbetargruppen

- förbättra samverkan med föräldrar för att få kunskap om och ett gemensamt förhållningssätt mot kränkningar

- vuxna som goda förebilder

- sagor, dockspel, litteratur som utvecklar empati och goda värderingar

- utveckla barnens sociala samspel

- utveckla barnens sociala samspel med syfte på att det inte sker diskriminering på grund av ålder

- stanna upp och lägga oss i när barn bråkar, knuffas mm

- nolltolerans mot nedsättande kommentarer eller beteende och "fula ord "

- observera tysta och tillbakadragna barn

Förebyggande arbete

Avvärja risker för diskriminering och trakasseri

risk: att behandla barn olika efter kön och att barn emellan beter sig diskriminerande mot varandra på grund av kön

förebyggande mål/ åtgärder: vi måste fortsätta arbeta med att vara medvetna om och att förändra de normer kring kön och sexualitet som gör att vi kan förhålla oss olika till pojkar och flickor och därmed begränsar deras möjlighet att utvecklas och vara som de själva vill oberoende av de förväntningar som finns på hur pojkar och flickor ska bete sig.

risk: otrygghet på grund av bemötandet och inflytande

förebyggande mål/ åtgärder: vi som pedagoger måste granska oss själva och vår praktik och skapa förutsättningar för alla att känna sig trygga och inkluderade samt att bli sedda och utvecklas.

risk: att ge olika förutsättningar och diskriminerar barn på grund av sin ålder

förebyggande mål/ åtgärder under läsåret: vi vill fortsätta att bli mer medvetna, arbeta med vår praktik och skapa förutsättningar för att ingen ska blir diskriminerad på grund av sin ålder. Således få möjlighet att utvecklas efter personlig mognad och individuella förutsättningar. Detta är särskilt aktuellt för oss i våra åldersblandade barngrupper.

Kön

Mål: alla ska behandlas lika oavsett kön

Förhållningssätt:

- vi tänker på vilka ord/vilket språkbruk och vilket tonfall vi använder när vi bemöter barnen

- vi observerar ordval/språkbruk när barnen pratar med varandra

- vi tänker på när vi planerar miljön/val av lekar att den är till för alla barnoavsett kön

- vi uppmuntrar till könsöverskridande aktiviteter för att motverka könsstereotypa förhållningssätt

- vi funderar över vilken litteratur vi använder och ser till att båda könen förekommer likvärdigt

Etnisk tillhörighet

Mål: ingen ska uppleva diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet

Förhållningssätt:

- vi pratar om andra kulturer vid aktuellt tillfälle

- vi sjunger sånger från andra kulturer på olika språk/lär oss ord på andra språk

- vi erbjuder modersmålsundervisning inom förskolans vardag

- i läser böcker/sagor där det handlar om personer som tillhör en annan etisk grupp vid aktuellt tillfälle

Religion/annan trosuppfattning

Mål: ingen ska uppleva diskriminering eller kränkande behandling på grund av annan religion eller trosuppfattning

Förhållningssätt:

- att ta reda på vilka religioner/trosuppfattning som finns på förskolan

- att känna till de andra religioner och känna till dess högtider och innehåll

- prata med föräldrarna om hur de vill att vi ska göra när det handlar om exempelvis jul

- serverar mat som passar alla

Funktionshinder

Mål: ingen ska uppleva diskriminering eller kränkande behandling på grund av funktionshinder och verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn oavsett förutsättningar.

Förhållningssätt:

- vi klargör för oss vad funktionshindret innebär

- vi pratar med föräldrar om vad barnet är van vid samt för en dialog om hur funktionshindret hanteras i hemmet.

- vid planering av aktiviteter tänker vi över så att alla oavsett funktionshinder kan delta

- personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling i olika funktionshinderrelaterade behov

- vid behov funderar vi tillsammans med föräldrar om barnet behöver särskilt stöd/assistans

- vi pratar med barnen om att vi all är olika och får hjälpa varandra i olika situationer

Sexuell läggning

Mål: alla ska behandlas lika oavsett familjebild och sexuell läggning

Förhållningssätt:

- gemensamma diskussioner

- frågar föräldrarna hur de vill att vi informerar de andra barnen vid frågor

- läser böcker om olika om exempelvis olika familjebilder

- vi samtalar med barnen när relaterade situationen uppstår

- vi ingriper när det uppstår en oklar situation

Kränkande behandling

Mål: nolltolerans mot kränkande behandling

Förhållningssätt:

- Vara aktivt uppmärksam och ingripa omedelbart vid behov

- Prata med barnen om våra känslor

- Prata med barnen om vår värdegrund och förskolans regler

- Reflektera med varandra i medarbetargruppen

- Påvisa genom sagor och litteratur

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Mål: Ingen får bli utsatt för diskriminering på grund av könsöverskridande identitet.

Förhållningssätt:

- Inte dela in barnen i könsbundna specifika roller

- Respektera könsöverskridande uttryck som utveckling av identitet

- Aktivt motverka diskriminering i barngrupper, i personal samt i bland föräldrar.

Ålder

Mål: Inget barn får diskrimineras på grund av sin ålder

Förhållningssätt:

- Erbjuda en verksamhet där alla barn känner sig tilltalade oavsett ålder

- Tilltala barnen efter mognad och inte efter ålder eller kategorisering

- Aktiviteter på olika nivåer med barnets inflytande i fokus

Vår gemensamma värdegrund

På förskolan Lill-Emilia har vi diskuterat fram följande gemensamma värdegrund. I vår verksamhet är dessa punkter icke förhandlingsbara.

"Alla människors lika värde"

Det betyder att vi medvetet arbetar för:

o en demokratisk förskola

o att skapa förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social- eller etnisk bakgrund

o att värna och respektera olika kulturer

o att vara lyhörd för föräldrars och barns åsikter och önskemål

"Respekt och hänsyn" Vilket för oss betyder:

o vi visar respekt för barn, föräldrar, kollegor

o språket ska vara välvårdat

o vuxna i barnets omgivning ska vara goda förebilder

o kunna ta ett "nej" eller ett "sluta"

o inga nedvärderande kommentarer

o skapa en miljö där empati/medkänsla blir naturliga inslag

o ansvarstagande för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö ska vara något helt naturligt

o vi följer sekretesslagen

o vi utgår ifrån att alla föräldrar vill sitt barns bästa

"Trygghet"

Skapar vi genom att:

o vara positiva och visa lust för vårt arbete och på detta sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning

o ta barnens nyfikenhet och önskningar på allvar (barnets inflytande)

o bemöta barn, föräldrar och personal som människor med lika värde

o skapa en trygg miljö och dagsrytm där barnet kan känna igen sig

o trygghet är en förutsättning och ett resultat av vårt värdegrundsarbete

Delaktighet/ kommunikation/ förankring av planen

- uppmärksam lyssnar och agerar när barnet berättar om att känna sig otryggt, bli diskriminerat eller kränkt

- regelbunden kontakt till föräldrarna för att få veta om det förekommer diskriminering eller kränkning

- Planen mot diskriminering och kränkande behandling skickas ut till alla föräldrar vid läsårsstart

- på föräldramötet diskuteras och utvärderas planen och synpunkter på förändringar tas upp och behandlas vidare på huskollegiet

- vid läsårsstart diskuteras och utvärderas planen med kollegiet och synpunkter på förändringar tas upp

- barnens delaktighet och kommunikation genomsyrar förskolans vardag  

Rutiner för att utreda och åtgärda

Individnivå

o pratar med de inblandade - barn och föräldrar

o vi talar tydligt om att vi inte accepterar det som hänt - nolltolerans

o vi diskuterar och bestämmer tillsammans med barnen hur vi ska bemöta varandra.

o hjälpa det enskilda barnet/barnen att säga förlåt

o Vid behov upprättas en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram

Gruppnivå

o personalen diskuterar den uppkomna situationen tillsammans för att kunna bemöta berörda barn och om det behövs någon form av stöd

o informerar berörd personal och berörda föräldrar

o vid behov upprättas en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram

o arbetslaget observerar, dokumenterar och följer upp händelser

Organisationsnivå

o stöd till personalen, i arbetsgången

o förskolechefen och styrelsen deltar vid behov i utredningen

o dokumentation

o anmäla incidenter

Ansvarsfördelning

Styrelsen/ huvudmannen ansvarar för

 • att förskolechef och personal arbetar med likabehandlingsplan och kränkande behandling enligt lag
 • att utreda, åtgärda, uppfölja om det handlar om personal som begått form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling
 • att hjälpa till att utreda, åtgärda, uppfölja i fall förskolechef/ personal inte kan hantera allvarligt fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling själva

Förskolans förskolechef ansvarar för

 • att all personal, föräldrar och barn känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåtna i verksamheten
 • att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder
 • att det finns rutiner för utredning, åtgärder, uppföljning och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling
 • att vid kännedom om förekomst av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, se till att utredning görs och åtgärder vidtas
 • att årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal, föräldrar, barn
 • att informera styrelsen för kännedom i fall det förekommer mycket allvarligt fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling
 • att skicka rapport om händelsen till skolverket
 • att be styrelsen om hjälp i fall det förekommer mycket allvarligt fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling som förskolechefen och personal inte kan hantera själva
 • att hålla en levande och ständigt pågående diskussion om dessa frågor

Personal ansvarar för

 • att följa förskolans likabehandlingsplan
 • att skapa trygghet och stärka/ uppmuntra barnen att tala om när någon eller de själva blivit illa behandlade
 • att uppmuntra föräldrar att förmedla till förskolan om deras barn berättar att de blivit illa behandlade/ utsatt för kränkning
 • att vara en god förebild både för barnen, föräldrar och varandra
 • att hålla en levande och ständigt pågående diskussion om dessa frågor
 • att vid kännedom om förekomst av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, se till att utredning görs och åtgärder vidtas och förskolechefen informeras
 • att följa förskolans rutiner i fall om förekomst av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling