Med leken i fokus

Verksamheten på Lill Emilia Barnträdgård, Höörs Waldorfförskola, följer tätt inpå årstidernas växlingar och vi vistas mycket utomhus i vår vackra trädgård på området Holma i Höör. Förskolan gränsar till kulturmarker, skog och den unika Skogsträdgården Holma. Vi ser naturen som en självklar del i verksamheten och använder oss av naturens olika rum dagligen. Vi arbetar med läroplansmålen ute i naturen; för att få en lärorik och variationsrik verksamhet så använder vi gården, naturen och inomhusmiljön i växelverkan. Att vistas i naturen året runt främjar även vår hälsa och vårt välbefinnande!

Barnens fria lek är viktig i vårt pedagogiska arbete. I rolleken prövar barnet sina gränser och förmågor, utvecklar sin fantasi och tränar det sociala samspelet med andra. Vi vuxna finns närvarande som stöd och förebilder. Sagoberättande, sånger, ramsor, rörelse, beröring, stillhet, yoga/ qi gong, samt årets olika högtider är kärnan i vårt arbete med barnen. Lekskolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna. Under året hålls fester, arbetshelger och föräldramöten med olika teman.


Med hjälp av Waldorfpedagogiken vill vi ge era barn möjlighet att utforska sig själva, sin omgivning och sina färdigheter i sin egen takt, förbli kreativa i både lek och skapande, möta goda förebilder ... där trygghet och kontinuitet präglar vardagen!


                         Vi arbetar efter Waldorfförskolans läroplan En väg till frihet och Lpfö 98/10.

                       Vi finns till för er föräldrar som vill välja en hållbar waldorfförskola för era barn!

Vi erbjuder:

 Naturmaterial i inredning och lekmaterial

 Ekologisk från grunden lagad mat

 Barnyoga & barn qigong

     Drömmen om det goda metodikens 4 övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse

     Språk

     Hantverk

 Utomhuspedagogik

 Teckenstöd - TAKK

 Grön Flagg projekt för genomgående hållbarhetsarbete


Storbarnsgruppen Hasselmusen på förskolan har även djurhållning på sin avdelning, som hund, fiskar och vandrande pinne och använder naturen och djur nära i miljön som inspirationskälla med ett lekfullt och undersökande förhållningssätt. Genom at ha djur med i miljön lär barnen sig hur man uppträder mot ett djur, hur man klappar samtidigt som de lär sig mer om djurens behov och beteenden. Genom att t.ex. träffa en hund kontinuerligt visar forskning på att barnens självförtroende och självkänslan ökar då de känner en trygghet med hunden, de känner acceptans med hunden och medkänslan för andra ökar genom att de tar hand om hunden. Samvaron med hunden stimulerar också känseln, rörelser och motoriken i fingrar, armar och händer samtidigt som samspelet med hunden ökar motivationen till ett aktivt och fokuserat lärande. Barn som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp som visar koncentrationssvårigheter och/eller socioemotionell svårighet kan genom kontakt med djur uppleva trygghet och att vara sedda. Djuren stimulerar barns empatiska förmåga och en inlevelse i andra människors situationer. Empati innebär hjälpsamhet, omsorg och ansvarskänsla. Det handlar även om att ha ett etiskt förhållningssätt mot människor och djur. Med djur nära i miljön skapar det en lugn och trygg atmosfär i förskolan. 

 
 

 

 
Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk:

- https://dexter.hoor.se -

                                                                Höörs Kommun: www.hoor.se